Rekrytering och personalutveckling

Metoder

Intern rekrytering, annonsrekrytering eller search?

Vilken rekryteringsmetod som skall användas avgörs inför vart uppdrag. Det är en frågeställning som utgår ifrån den målgrupp vi vill attrahera och hur vi, utifrån erfarenhet, vet att man bäst når fram till dessa personer.

Vi rekommenderar den metod som vi anser fungera bäst i det enskilda fallet.

För att lyckas med search krävs ett väl utvecklat kontaktnät och metoder som gör det möjligt att handplocka mycket kvalificerade personer vilka sällan aktivt söker andra jobb. Vi tar direktkontakt med lämpliga personer.

Annonser når ut till många tänkbara kandidater. Det är även ett sätt för uppdragsgivaren att synas, platsannonserna anses vara tidningarnas flitigast lästa sidor.

När man väljer att satsa på annonsering gäller det att tänka igenom hur annonsen ska formuleras och utformas. Det är även viktigt att se över vilka rutiner som finns för att ta emot och hantera många sökande på ett professionellt sätt.

För att göra personbedömningar av hög kvalitet krävs en stor erfarenhet av systematiska djupintervjuer. Vi använder även ett väl dokumenterat "testbatteri" som ger oss en djupare information inför intervjuen. Varje person som genomgår en personbedömning får en återkoppling på det intryck han/hon förmedlat via tester och intervju. Det ger henne möjlighet att öka kunskapen om sig själv i olika roller och situationer.

För oss är det viktigt att följa upp rekryteringarna. Vi tar kontakt med såväl kandidat som uppdragsgivare inom 6 - 12 månader för att få en bild av hur verkligheten motsvarat förväntningarna. Eftersom vi oftast arbetar med mycket långa kundrelationer har vi en bra bild av hur väl vi lyckats även i det längre perspektivet.

Vi skräddarsyr assessment och ledarutvecklingsprogram enligt uppdragsgivarens önskemål, samt utbildar i hur man genomför utvecklingssamtal och mentorprogram. Vi arbetar dessutom med individinriktade insatser t ex i form av karriärplanering.